ภาพกิจกรรม 2555
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์
พิธีประสาทปริญญารุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ