ภาพกิจกรรม 2554
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมร่วม่บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ประณีตศิลป
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้อนรับคณะ UNIVERSITY TEKMOLOGI MARA
( PERAK )
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ณ ลานกิจกรรม
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชมรมดนตรีไทยร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554