ปฎิทินขอเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ และหอเกียรติยศ และจดหมายเหตุ
วัน เดือน ปี เข้าเยี่ยมชม

คณะที่เข้าเยี่ยมชม

7 สิงหาคม 2557

คณะผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1 สิงหาคม 2557

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุลเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรากแก้ว

18 กรกฎาคม 2557

- คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลระโนด

-คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเดา

-คณะจาก Centralfestival Hatya

17 กรกฎาคม 2557

- คณาจารย์จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

-่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านสามารถ วราดิศัย

-คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้อนรับ รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวิโรจน์ เพื่อนท่านรองฯ และเจ้าหน้าที่จากสถาบัน

10 กรกฎาคม 2557

- นักศึกษารายวิชาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา อาจารย์อภินันท์  สิริรัตนจิตต์ผู้สอน