ปรัชญา  (Conception)

             ภูมิรู้   ภูมิธรรม  ภูมิใจและภูมิปัญญา ฐานที่มาแห่งความเป็นอารยะ  ความสันติสุข  
เอกลักษณ์ไท
และเกียรติภูมิของชุมชน


วิสัยทัศน์  (Vision)
             เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมของเมืองหาดใหญ่เต็มใจบริการวิชาการแก
่ชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย   มีเอกลักษ์ไทยที่โดดเด่น