ชื่อ-สกุล นางสาวชนิดา แซ่ซ่ำ
ตำแหน่ง เลขานุการประจำศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail Chinojan@hu.ac.th
การศึกษา
..........................................................................................................................................
การศึกษา

ระดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

บธ.บ

การจัดการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2553

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2553-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เลขานุการประจำศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม   :