ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail channarong@hu.ac.thความเชี่ยวชาญ
................................................................................
- บัณฑิตที่พึงประสงค์ (Idea Bundit)
- การเขียนกวีนิพนธ์ (Poem Writing)
- ชีวิตกับวรรณกรรม (Life and Literature)
- การเขียนบทความ (Article Writing) ฯลฯ

การศึกษา
..........................................................................................................................................
การศึกษา

ระดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

ศศ.ม

ไทยคดีศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2544

ปริญญาตรี

ศษ.บ

เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2534

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

2546-ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
และผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

2545

ร้านอาหารตั้งหลัก

ผู้จัดการและนักดนตรี

2542-2544

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที่ 10 สงขลา

นักวิชาการวัฒนธรรม

2540-2541

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นักวิชาการ

2535-2541

นักดนตรีอิสระ  ผลิตเทปใต้ดิน
ชุดบินไปในฝัน และ สายใยสู่ทะเล..แผ่นดิน

นักดนตรีอิสระ

ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม   :  ( บทความ / บทกวี / เรื่องสั้น /การประพันธ์บทเพลง  /  
การจัดทำอัลบั้มเพลง )

 บทความ(บางส่วนที่ได้รับการตีพิมพ์) :

 1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษาแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2544
 2. บทความ เรื่อง ภาพเขียนสีถ้ำผีหัวโต จ.กระบี่..ศิลปะเพื่อชีวิตและชุมชนตีพิมพ์ใน 
  ศิลปวัฒนธรรม   ปีที่ 19  ฉบับที่ 3  มกราคม 2541
 3. บทความ  แลเมืองโบราณที่บ้านพรุ (1)“  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 55 
  วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม  2541
 4. บทความ  แลเมืองโบราณที่บ้านพรุ(2) “  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 56 
  วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2541
 5. บทความ  แลเมืองโบราณที่บ้านพรุ(จบ) “  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 57
  วันที่ 14 –20 ธันวาคม 2541
 6. บทความ  เรื่อง ภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ยะลาตีพิมพ์ใน   ศิลปวัฒนธรรม  ปีที่ 20  ฉบับที่ 6
  เมษายน 2542
 7. บทความ   “ต่อทัศนะเรื่องอายุทะเลสาบสงขลา”  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่  75 
  วันที่  26  เมษายน – 2 พฤษภาคม 2542
 8. บทความ  “จากไรอันถึงเพาล์  บอยเมอร์”  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 96 
  วันที่ 20-26 กันยายน 2542
 9. บทความ เรื่อง วิถีชีวิตชาวสตูล และ เรือนชานชาวบ้านสตูล   ตีพิมพ์ใน 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สตูล  คฤหาสน์กูเด็น   9  มิถุนายน 2543
 10. บทความเรื่อง อู่ตะเภา  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่  101  วันที่  25 – 31 ตุลาคม  2542
 11. บทความเรื่อง  อู่ตะเภาตอนที่ 2 ”  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่  102 
  วันที่  1 – 7 พฤศจิกายน  2542
 12. บทความเรื่อง  อู่ตะเภา (จบ) ”  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่  103 
  วันที่  8 14 พฤศจิกายน  2542
 13. บทความเรื่อง  ทำไมไทยต้องเป็นฝ่ายหาทางเลือกเรื่องแนวท่อส่งก๊าซ   ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา
    (ยังไม่อาจระบุปีที่ตีพิมพ์)
 14. บทความเรื่อง  พบค่ายเมืองเก่าที่ อ. นาทวี   ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 95  
  วันที่ 13 – 19 กันยายน  2542
 15. บทโทรทัศน์และมุมกล้อง เรื่องสุสานตระกูล  ณ  สงขลา
  และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา  ประกอบสารคดีของลูกหลานตระกูล  ณ สงขลา
 16. ความเรียง  ถ้ำเขาตีบนุ้ย”  ตีพิมพ์ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้
 17. ความเรียง  เกี่ยวกับข้อมูล  14  จังหวัดในภาคใต้   ตีพิมพ์ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้  

( ฉบับปรับปรุง  18  เล่ม )

 1. บทความ  บทเพลง..อิทธิพลจากการอ่าน ของ แอ๊ด คาราบาว   ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา 
  ปีที่  4 ฉบับที่ 186  วันที่ 2-8 กรกฎาคม 2544
 2. บทความ ขุดบริเวณโบราณสถานบนเขาตังกวนผิดกฏหมาย”  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา 
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 188  วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2544
 3. บทความ จากอินดุงถึงบินหลาเกร็ดวรรณกรรมในบทเพลง..ตอนที่ 1” ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา 
  ปีที่ 4  ฉบับที่ 192  วันที่ 13-19 สิงหาคม 2544
 4. บทความ ฝันของเธอให้ฉันฝันต่อตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 4  ฉบับที่ 196 
  วันที่ 10-16  กันยายน  2544
 5. บทความ “บทกวี จินตนาการ วงกลม”  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ - ฉบับที่ -

วันที่ 26 มิถุนายน  -  2 กรกฎาคม  2547

 1. บทความ “ความน่าสนใจของการบรรเลงมหาดุริยางค์ไทย เทิดไท้ 84 พรรษา
  ตามรอยพระยุคลบาท”
  ตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก “มหาดุริยางค์ไทย เทิดไท้ 84 พรรษา 
  ตามรอยพระยุคลบาท” 4 กุมภาพันธ์ 2554
 2. บทความ “มองคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมผ่านกริช” ตีพิมพ์ในโฟกัสภาคใต้ ปีที่ 11(2) 
  ฉบับที่ 697(103)  วันที่ 25 มิถุนายน – กรกฎาคม 2554
 3. บทบรรยายเพื่อให้เสียงประกอบการสำหรับการจัดแสดงหุ่นจำลอง DIORAMA
  ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  จังหวัดสตูล    เรื่อง ซาไก  และ  “ตะรุเตา
 4. คอลัมน์นิสต์บทความเชิงสารคดีและ ภูมิปัญญาชาวบ้าน   คอลัมน์  “เมื่อนั้น-เมื่อนี้”  ตีพิมพ์ใน
  น.ส.พ. ไทใต้  ฉบับรายเดือน  เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์  อาทิ

-บอกเวียน  ตีพิมพ์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 203   สิงหาคม 2540
-บอกปุย  ตีพิมพ์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 204  กันยายน 2540
-ฉับโผง   ตีพิมพ์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 205  พฤศจิกายน  2540
-บอกมิหลัง  ตีพิมพ์  ปีที่ 5 ฉบับที่ 206   ธันวาคม 2540
-ปี่ซังข้าว  ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 207 มีนาคม  2541
                -บวชป่า  ตีพิมพ์  ปีที่ 6  ฉบับที่ 208 กุมภาพันธ์ 2541
-หมา  ตีพิมพ์  ปีที่ 6  ฉบับที่ 209  เมษายน  2541
-ไม้เท้าไม้ถือ   ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 210  พฤษภาคม 2541
-ด้วง  ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 211   มิถุนายน  2541
-ควนจำศีล(1) ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 212  กรกฎาคม 2541
-ควนจำศีล(2) ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 213  สิงหาคมคม 2541
-พิสูจน์รอยจารึกบนภูเขายะลา  ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 214   กันยายน 2541
-เรือกอและ  ตีพิมพ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 215   ตุลาคม  2541
-กริช  ตีพิมพ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 216   พฤศจิกายน 2541
-ซอแขวบ  ตีพิมพ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 217  ธันวาคม 2541
-อูหยำ  ตีพิมพ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 218   มกราคม  2542
-ไปดูเมืองโบราณบ้านพรุ  ปีที่ 7 ฉบับที่ 220  มีนาคม 2542
-เค้ารอยเพลงป่าสงขลา (1)  ตีพิมพ์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 221  เมษายน 2542
-เค้ารอยเพลงป่าสงขลา (2)   ตีพิมพ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 222   มิถุนายน  2542
-หินกอง(2)  ตีพิมพ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 223  กรกฎาคม 2542
-กลั่นน้ำมันจากยางพารา  ตีพิมพ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 224 สิงหาคม 2542
-เข้าป่าหาซาไก  ตีพิมพ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 225 กันยายน 2542     
-เชิงช่างท่านมานพ (1)  ตีพิมพ์  ปีที่ 8  ฉบับที่ 226  ตุลาคม 2542
                -เชิงช่างท่านมานพ (2) ตีพิมพ์  ปี่ที่ 8 ฉบับที่ 227  พฤศจิกายน 2542
-สล้าหลวง  ตีพิมพ์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 228 ธันวาคม 2542

บทกวี (บางส่วนที่ได้รับการตีพิมพ์) :

-โลกใหม่..อุบัติวิตถาร   ตีพิมพ์ใน น.ส.พ.ไทใต้  ปีที่ 5 ฉบับที่ 203   สิงหาคม 2540
-นักปั้น  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา   ปีที่ 2 ฉบับที่ 63  วันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ 2542
-คดีศาลรัฐธรรมนูญ  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่  2 ฉบับที่  66 วันที่
22-28 กุมภาพันธ์ 2542
-คันกั้นน้ำเค็มตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2 ฉบับที่ 68  วันที่ 8-14 มีนาคม 2542
-ประเทศชาติใช่ฉัน ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 76   วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2542
-คือเราในหมู่บ้านตีพิมพ์ใน โฟกัสสงขลา  ปีที่ ฉบับที่  81 วันที่ 7- 13 มิถุนายน  2542
-แผนการณ์   ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่  83  วันที่ 21-27 มิถุนายน 2542
-ใครฝันเห็นรอยยิ้มฯ  ตีพิมพ์ในโฟกัสสงขลา  ปีที่  2 ฉบับที่ 84 วันที่  28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2542
-หัวเขาแดง  ตีพิมพ์ใน โฟกัสสงขลา  ปีที่  2  ฉบับที่  95 วันที่ 13-19 กันยายน  2542
-ยุติธรรมฤามิมี   ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2 ฉบับที่ 99  วันที่ 11-17 ตุลาคม 2542
-มอง  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา   ปีที่ 2 ฉบับที่ 104  วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2542
-มหาบัณทิต  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 106 วันที่ 29 พฤศจิกายน –5 ธันวาคม 2542
-ตาสังขารา  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 107 วันที่ 6-12 ธันวาคม 2542
-ขอนายก  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 3  ฉบับที่ 109 วันที่ 20-26 ธันวาคม 2542
-สถานการณ์  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 100 วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2542
-ขยาด  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 101 วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2542
-ข้าม   ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา   ปีที่ 3 ฉบับที่ 111  วันที่ 10-16 มกราคม 2543
-นกไพรตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา   ปีที่ 3 ฉบับที่ 126  วันที่  1-7 พฤษภาคม 2543
-กวีทั้งนั้นตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา   ปีที่ 3 ฉบับที่ 129  วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2543
-อ่านคน..มิพักอ่านดวงดาว  ตีพิมพ์ใน วารสารทักษิณคดี  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มิถุนายน  2544
-ใครจะสร้างเผ่าพันธ์ในโลกอันร้าง-แล้ง  ตีพิมพ์ใน นิตยสารอาทิตย์ รายสัปดาห์   (ยังไม่อาจระบุปีที่ตีพิมพ์)
-ในอ้อมกอดแห่งศรัทธา  ตีพิมพ์ใน นิตยสารอาทิตย์ รายสัปดาห์ (ยังไม่อาจระบุปีที่ตีพิมพ์)
-คำให้การแห่งย่านถิ่น   ตีพิมพ์ใน  นิตยสารอาทิตย์  รายสัปดาห์ (ยังไม่อาจระบุปีที่ตีพิมพ์)
-ขยัน  ตีพิมพ์ใน  นิตยสารอาทิตย์ รายสัปดาห์ (ยังไม่อาจระบุปีที่ตีพิมพ์)
-เหมือนอยู่ในโลกอันโหดร้าย ตีพิมพ์ใน  นิตยสารอินซาน รายสัปดาห์  (ยังไม่อาจระบุปีที่ตีพิมพ์)
-หัวใจไม่พันธนาการ  ตีพิมพ์ใน  โฟกัสสงขลา   ปีที่ 4 ฉบับที่ 190  วันที่  30  กรกฎาคม – 5สิงหาคม 2544
-รางวัลแห่งเม็ดกวี  ตีพิมพ์ใน รวมผลงานกวีนิพนธ์ “วัจนกรรมกวีปาริชาต : ตัวตนคน ของเรา”
จัดทำโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ 2553
-บทกวี  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช : ธ ทรงเป็นยิ่ง
กว่ามหากษัตริย์ ตีพิมพ์ในหนังสือ “มหาดุริยางค์ไทย เทิดไท้ 84 พรรษา  ตามรอยพระยุคลบาท” 
ปีพ.ศ.2555

เรื่องสั้น :                                               
-
หนีในนามกลุ่มหมื่นส้อง  ลงในหนังสือทำมือ ปี พ.ศ.2554

การประพันธ์บทเพลง  /  การจัดทำอัลบั้มเพลง :

-ชุดที่ 1 ชื่อ  บินไปในฝัน (พ.ศ.2535)  จัดทำเป็นอัลบั้มเพลงใต้ดิน เป็นผู้แต่งคำร้อง /  
ทำนอง ทุกเพลง    และเป็นผู้เรียบเรียงดนตรี   ร้องนำ  ในงานเพลงชุดนี้ประกอบด้วย 
เพลง  บินไปในฝัน (ชื่อ “นกบินลัดฟ้า” ในอัลบั้มของวงมาลีฮวนน่า)   บทเพลง
คนเดินทาง  ลมหายใจสีเขียว   คืนเดือนหงาย  ฝ้าย  รอ   เซ็งฉิบหาย  หัวใจปลาตีน
(ศิลปิน ยิว  คนเขียนเพลง ได้ขอไปบันทึกเสียงใหม่)  พี่ชาย    ฝนฝัน   เธอคือดอกไม้  
สุดท้าย
- ชุดที่ 2  ชื่อ สายใยสู่ทะเล..แผ่นดิน” (2537) จัดทำเป็นอัลบั้มเพลงใต้ดิน  เป็นผู้เรียบ  
เรีย ดนตรี  แต่งคำร้อง/ทำนอง  จำนวน 5  เพลง  ได้แก่  เพลงกอและ  เมือง   ดุเหว่า 
เลสาบสงขลา   ล.ลิง  ณ  เขาน้อย   ปี่ซังข้าวและดอกไม้แรงงาน (ผู้แต่ง : พีชพงศ์ 
พิทักษ์)  ตะล็อกต๊อกแต๊ก (ผู้แต่ง : สุขเกษม สุขภิญโญ) โลกสดใสในบ้านเกิดและใคร
รุกราน (ผู้แต่ง : นิรุตติ์   ปริศวงศ์)   
- ชุดที่ 3  ชื่อ เจ้าหญิงน้อย  (อัลบั้มที่ระลึก)  ในอัลบั้มชุดนี้ประกอบด้วยเพลง
เจ้าหญิงน้อย   บินไปในฝัน   เดือนต่ำดาวใต้
- เป็นผู้ประพันธ์เพลง “หยดน้ำตาอันดามัน” อัลบั้มเพลง ชุด “สู้ฝัน..TSUNAMI” (รวม  
18 ศิลปิน :  2547)
- เป็นผู้ประพันธ์เพลง Champ เพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่(2550)
- เป็นผู้ประพันธ์เพลง “รำวงน้องพี่ชาวขาว-แดง” เพื่อรวมเป็นผลงานเพลงมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  เนื่องในโอกาสครบหนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (2550) ในอัลบั้ม
ผลงานเพลงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- เป็นผู้ประพันธ์เพลง “ผิดที่พระจันทร์” ร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่(2553)
- เป็นผู้ประพันธ์เพลง “สานฝันถึงดวงดาว”  มอบให้กับโรงเรียนเตรียมบัญฑิตพิชชาลัย
เพื่อเป็นเพลงประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่  ปีที่ 2  ในปีการศึกษา 2555
(21 พฤษภาคม 2555)
- เพลงที่ผู้อื่นขอไปบันทึกเสียง ได้แก่ “หัวใจปลาตีน” (ยิว  คนเขียนเพลง อัลบั้ม
คำสัญญาที่หาดใหญ่ : 2538 ) / “นกบินลัดฟ้า”(ชื่อเดิม บินไปในฝัน) (มาลีฮวนน่า
อัลบั้มปลายแสด : 2549)

เกียรติบัตรด้านศิลปวัฒนธรรม

                - เกียรติบัตร รางวัลที่ 2 ประเภทเรียงร้อยถ้อยคำ  โครงการโลกสดใสในบ้านเกิด
ครั้งที่ 1 /2534
- เกียรติบัตร สถาบันทักษิณคดีศึกษา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์เชิง
  ป้องกันศิลปะโบราณวัตถุ” ระหว่างวันที่  28-31 สิงหาคม 2553
ฯลฯ