ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail channarong@hu.ac.th
  <<รายละเอียด>>
 
ชื่อ-สกุล นางสาวชนิดา แซ่ซ่ำ
ตำแหน่ง เลขานุการประจำศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail Chinojan@hu.ac.th
  <<รายละเอียด>>
 
ชื่อ-สกุล ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริยา จันทร์งาม
ตำแหน่ง งานพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และจดหมายเหตุ
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail  
   
 
 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ วทัญญู ดิษสระ
ตำแหน่ง งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและดนตรีไทย
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail  
   
 
ชื่อ-สกุล นางสาว จุฑารัตน์ ไชยสวัสดี
ตำแหน่ง งานกิจกรรมการแสดงและการฝึกอบรม
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail  
   
 
ชื่อ-สกุล นาย มะสุกรี หีมแอ
ตำแหน่ง งานวิชาการและการวิจัย
เบอร์โทร 074-200-377
e-Mail