พันธกิจ  (Mission)     

บูรณาการองค์ความรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบสานศิลปะวัฒนธรรม  สร้างทำเพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        ๑. อนุรักษ์และบริการนำชม
             ดำเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในแง่ประวัติศาสตร์และคติชนวิทยา (คลังข้อมูล) จัดทำพิพิธภัณฑ์  หอเกียรติยศในรูปแบบนิทรรศการถาวร  บริการนำชม และบรรยาย
         ๒. ส่งเสริมเผยแพร่และจัดแสดง
              ดำเนินการโดยการจัดแสดง เกี่ยวกับดนตรีไทย   ดนตรีนานาชาติ  นาฏศิลป์ไทย    นาฏศิลป์ร่วมสมัย  การละเล่น  และการแสดงพื้นบ้าน  รวมทั้งการจัดประกวดและแข่งขัน
         ๓. อบรม  เสวนา  สาธิต  และฝึกปฏิบัติ
               ดำเนินการโดยเน้นการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการทางศิลปกรรม ทัศนศิลป์   ศิลปะพื้นบ้าน   ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัย  งานเชิงช่างที่เป็นศิลปหัตถกรรม  รวมทั้งการจัดประกวด  แข่งขัน   และนิทรรศการชั่วคราว
         ๔. วิจัยสร้างองค์ความรู้และบูรณาการ
            ดำเนินการในลักษณะศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย จัดทำเป็นเอกสารรายงานผลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมขน  กิจกรรมประเพณีตามเทศกาลต่างๆ  รวมถึง  รสนิยม  ค่านิยม  ภูมิปัญญา  คติความเชื่อในรูปแบบต่างๆ 
         ๕. ประชาสัมพันธ์  ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ 
              ดำเนินการโดยให้องค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น องค์กรส่วนท้องถิ่น  องค์กเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ขณะเดียวกัน  ก็ให้ความร่วมมือ  สนับสนุน   หรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายในและภายนอก