บรรยากาศรอบศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บันทึกภาพวันที่ 16 กันยายน 2553